Wirtualne biuro Wrocław, wirtualny adres Wrocław

Zadzwoń do nas! 793 739 739

Tarcza Antykryzysowa

« Powrót do bloga

1. Zwolnienie ze składek ZUS dla pracodawców

Tarcza Antykryzysowa została podpisana przez prezydenta. W związku z tym przedsiębiorcy pełniący funkcję płatnika składek (jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki zatrudniające pracowników oraz zleceniobiorców na zleceniach oskładkowanych) mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. Zwolnienie to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Aby skorzystać ze wsparcia należy spełnić następujące warunki:

 • być płatnikiem składek przed 1 lutym 2020 roku,
 • liczba zgłoszonych osób do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 roku nie może być wyższa niż 9 (do limitu wliczamy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oskładkowanej umowy zlecenie, a w przypadku działalności gospodarczych dodatkowo do limitu wliczamy przedsiębiorcę),
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,
 •  nie posiadać zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 31.12.2019 r.,

Dokumenty pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Termin złożenia wniosku => do 30 czerwca 2020 r.

2. Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne)

Jeżeli zatrudniają Państwo osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i doszło/dojdzie do przestoju w Państwa przedsiębiorstwie, którego konsekwencją będzie obniżenie lub brak wynagrodzenia dla swoich zleceniobiorców to mogą Państwo w ich imieniu złożyć wniosek o otrzymanie jednorazowego świadczenia postojowego. Celem jednorazowego świadczenia postojowego jest zrekompensowanie nie otrzymania bądź otrzymania obniżonego wynagrodzenia w związku z brakiem lub częściowym wykonaniem zlecenia, a jego wysokość wynosi maksymalnie 2 080,00 zł. W przypadku gdy suma przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest składany wniosek wyniesie do 1 299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Aby zleceniobiorca mógł otrzymać świadczenie postojowe musi spełnić następujące warunki:

 • umowa cywilnoprawna powinna być wykonywana przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczeń,
 • należy mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie istnieje możliwość wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jeżeli zleceniobiorca spełnia powyższe warunki i chce otrzymać świadczenie postojowe to należy złożyć w jego imieniu wniosek o świadczenie postojowe wraz z kopią umowy cywilnoprawnej. Ponadto proszę również pamiętać o tym, że zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów cywilnoprawnych osiągniętych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Termin złożenia wniosku => do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

3.Ulga w opłacaniu składek ZUS - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty

Jeżeli w obecnej sytuacji mają Państwo problem z opłacaniem składek ZUS za okres od stycznia 2020 roku istnieje również możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości składowych. Aby skorzystać z takiej pomocy nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa czy wysokość osiąganych przychodów. Jedyne co należy zrobić to przekazać wniosek do ZUS-u elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS, pocztą lub osobiście w ZUS- wrzucić do skrzynki z napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Dokumenty do pobrania => https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

Termin złożenia wniosku =>  w celu uniknięcia odsetek zaleca się możliwie szybkie złożenie wniosku

5. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Tarcza antykryzysowa dostarcza również możliwość otrzymania dofinansowania z wynagrodzeń FGŚP. Przedsiębiorcy w obecnej sytuacją mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie to ma służyć ochronie miejsc pracy w Państwa przedsiębiorcach. Aby rozpocząć procedurę uzyskania takiego dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:

 • wykazać spadek obrotów o minimum 15% w okresie dwóch miesięcy lub o 25 % w okresie jednego miesiąca => w obu przypadkach najwcześniej możemy się cofnąć do 1 stycznia 2020 roku,
 • nie wykazywać przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i składkowymi na koniec III kwartału 2020 roku,
 • zawrzeć porozumienie z pracownikami w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

W sytuacji zawarcia porozumienia o przestoju ekonomicznym pracownikowi należy się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%. Jednocześnie nie może być mniejsze niż minimalna krajowa (2 600,00 zł brutto), natomiast maksymalna kwota dofinansowania jaką mogą Państwo otrzymać w wyniku dofinansowania z FGŚP wynosi 1 533,09 zł (brutto) miesięcznie na 1 pracownika przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli zamierzają Państwo obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy to można go obniżyć maksymalnie o 20%, jednak wymiar czasu pracy po obniżeniu nie może być niższy niż 0,5 etatu. Wynagrodzenie takiego pracownika nie może być również niższe niż minimalna krajowa ustalone proporcjonalnie do etatu. W takiej sytuacji maksymalna kwota dofinansowania z FGŚP wynosi 2 452,27 zł (brutto) miesięcznie na 1 pracownika przez okres 3 miesięcy.

Świadczenia z FGŚP można uzyskać maksymalnie na okres 3 miesięcy. Wypłata świadczeń następuje po zawarciu umowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i jest dokonywana w transzach miesięcznych.

Dokumenty do pobrania => https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Termin złożenia wniosku => termin złożenia wniosku nie został sprecyzowany. Należy mieć na uwadze, że podczas określania terminu za jaki wnioskuje się o dofinansowanie z FGŚP to nie może być on wcześniejszy niż data wejścia w życie ustawy o COVID-19 oraz data wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

6. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Tarcza antykryzysowa umożliwia również otrzymanie pożyczki dla firm. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców będzie wypłacana ze środków Funduszu Pracy. Jest jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Wysokość pożyczki wynosi 5 000,00 zł i będzie przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji.

Aby otrzymać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy.

7. Pozostałe zmiany podatkowe:

Tarcza antykryzysowa- pozostałe przepisy:

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT - stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach. Warunkiem jest jednak aby dochody/przychody w roku 2020 spadły o 50% w stosunku do roku 2019.
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń (PIT-4 ) pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r. => ustawowe terminy płatności to 20 kwietnia (zaliczka za marzec) orz 20 maja (zaliczka za kwiecień).
 • Wydłużenie terminu  do złożenia zeznania CIT-8 za poprzedni rok i zapłaty podatku za 2019 rok do dnia 31 maja 2020 roku.
 • Przedłużenie terminu  do złożenia zeznania PIT-37/PIT-36/PIT-36L/PT-38/PIT-39 za poprzedni rok i zapłaty podatku za 2019 rok do dnia 31 maja 2020 roku.
 • Wydłużenie z 3 do 14 dni czasu na zawiadomienie Urzędu Skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy podatników
 • Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku (średnie przedsiębiorstwa).
 • Przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) o 3 miesiące, z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 roku.
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Tarcza antykryzysowa przewiduje różnego rodzaju wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w zależności od sposobu prowadzenia działalności czy formy zatrudnienia. Największe korzyści zostaną przyznane osobom samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach zlecenia lub o dzieło.

Prowadzenie firmy w czasie koronawirusa

2. Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza?

3. Gotowa czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Sprzedaż spółki bez wychodzenia z domu

5.Stan zagrożenia epidemicznego- jak obniżyć czynsz najmu za lokal

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro i adres we Wrocławiu. Oferujemy usługi wirtualnego biura, adresu do rejestracji firmy, obsługi korespondencji. Idealne rozwiązanie dla Przedsiębiorców potrzebujących adresu firmowego w centrum miasta. Sprawdź i zamów pakiet dla siebie.

więcej

Sprzedaż i rejestracja spółki

Spółki zoo, gotowe spółki na sprzedaż. Rejestracja spółek zoo, sprzedaż spółek. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie sprawnej obsługi spółek i potrzeb przedsiębiorców. Oferujemy czyste spółki dla celów szybkiego uruchomienia działalności.

więcej

Dział prawny

Porady prawne Wrocław, obsługa prawna firm. Nasz dział prawny zajmuje się pomocą prawną, reprezentacją prawną Klientów, obsługą dokumentacji spółek, przygotowywaniem pism, sprawdzaniem umów oraz doradztwem.

więcej

Biura rachunkowe

Biuro rachunkowe Wrocław, usługi księgowe. Pełna księgowość firm i obsługa kadrowo podatkowa przedsiębiorców. Gwarantujemy rzetelność i biznesowe podejście. Obsługujemy i doradzamy firmom najkorzystniejsze rozwiązania.

więcej

Kontakt

Tel.: +48 793 793 793
Napisz e-mail

Zobacz gdzie jesteśmy

ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wrocław
NIP 897 179 57 79

Zobacz na mapie O Tutaj